Cookies op De Wever

dewever.nl gebruikt cookies om de site soepel te laten werken.

Ja, ik stem hiermee in.Ja, ik stem hiermee in.

De Wever wil ervoor zorgen dat u eenvoudig de juiste informatie krijgt op haar website en verzamelt geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag. De Wever verbetert op basis daarvan de website. Voor meer info over de cookies kun je hier terecht. Ik ga niet akkoord

Lees voor
Organisatie

De Wever heeft voor oudere inwoners van Midden-Brabant een antwoord op hun vraag naar een samenhangend pakket van wonen, ondersteuning, zorg en behandeling. Wij realiseren dit bij voorkeur dicht bij u, in de buurt waar u altijd gewoond hebt, of in een beschermende woonomgeving met een sfeer die u herkent. U voelt zich, met uw familie, welkom, veilig en gerespecteerd.

Uw leefwereld is belangrijk voor ons. We kijken samen met u en uw familie wat u nog zelf wilt en kunt doen en hoe we dat gaan realiseren. We zijn van mening dat zelf regie houden u gelukkig maakt. 

‘Eigen regie en eigen activiteit maken gelukkig’

‘Samen vinden we een oplossing’

‘We hebben een positieve houding’

‘Leefwereld is leidend voor systeemwereld’
 

Organisatie

Medewerkers
Begin 2017 werkten ruim 2600 medewerkers bij De Wever. Daarnaast leverden zo’n 1200 vrijwilligers een bijdrage aan de zorg voor onze cliënten.

Beleidsteam

De clustermanagers langdurige en kortdurende zorg en een aantal managers van de ondersteunende diensten vormen samen het beleidsteam. Dit team adviseert de Raad van Bestuur.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de totale gang van zaken binnen De Wever. Hij bewaakt onder meer de plaats en positie van De Wever binnen de ouderenzorg. Binnen de organisatie zorgt hij voor een goede afstemming  tussen de zorgcentra onderling en tussen de zorgcentra en de centrale diensten.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst of De Wever op een goede manier uitvoering geeft aan haar missie en of De Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming voldoende oog heeft voor het belang van de organisatie in relatie tot haar maatschappelijke functie.

Klachten

Iedere uiting van onvrede die samenhangt met onze zorg, behandeling of ondersteuning beschouwen we als een klacht. Zeg het ons dus, als u iets dwarszit. Het beste is dat u zelf of uw contactpersoon contact opneemt met de directbetrokkene. Bespreek wat er is misgegaan en wat uw verwachtingen zijn. U kunt dan samen overleggen hoe het beter kan. Vaak voorkomt zo’n gesprek verdere onduidelijkheden en klachten.

Het kan zijn dat u er in het directe contact niet samen uitkomt. Of dat u niet rechtstreeks kunt, durft of wilt zeggen wat u van de situatie vindt. U, of iemand anders namens u, kan dan de hulp inschakelen van de klachtenfunctionaris. Die buigt zich, als onafhankelijk persoon, over uw klacht. Hij of zij zal naar u luisteren en proberen u verder te helpen. Desgewenst kan de klachtenfunctionaris ook bemiddelen. In overleg met u spreekt zij af wat er gaat gebeuren. U kunt in contact komen met de klachtenfunctionaris door het invullen van een klachtenkaart. Die kunt u, samen met een antwoordenveloppe, vinden bij de receptie van elke locatie of in de thuiszorgmap.

U kunt ook het contactformulier op onze website invullen. De klachtenfunctionaris neemt dan binnen een week zelf contact met u op.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze site besteden, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is.
We houden de website up-to-date en kunnen eventuele wijzigingen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aanbrengen.
Een bezoeker van de site van De Wever mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van De Wever.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site van De Wever.

Mocht u onjuistheden tegenkomen in deze site, dan verzoeken wij u dit te melden.

ANBI

De Wever staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Hiervoor moeten we aan een aantal voorwaarden voldoen.

De contactgegevens vindt u op deze website onder contact.
De doelstelling en de bestuurssamenstelling kunt u lezen onder ‘missie’ en ‘organisatie’.

Voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording verwijzen we u naar site jaarverslagenzorg.nl

Met betrekking tot het beloningsbeleid voor onze medewerkers volgen wij de cao VVT. Voor de bestuurders hanteren we de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg 2012.

Het RSIN of fiscaal nummer van De Wever is 3612119

ANBI Stichting ter Ondersteuning van De Wever

De Stichting tot Ondersteuning van De Wever (STO) staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beoogde Instelling.

Hiervoor moeten we aan een aantal voorwaarden voldoen.

De contactgegevens en de doelstelling van de stichting vindt u in het jaarverslag van de STO.
Het RSIN of fiscaal nummer van De Wever is 813678559.